Sekcionálne garážové brány

Sekcionálne brány dovol'uju maximálne využit' priestor v garáži aj okolo nej. Môžu sa montovat' aj pri nadpražiach s výškou 70mm (120mm v prípade použitia elektrického pohonu). Špeciálna konštrukcia medzisekčných spojov zabraňuje zovretiu prstov pri manipulácii s bránou. Ochránu pred vlámaním zaručujú špeciálne závory. Systém fotobuniek namontovaný vo vodiacej dráhe brány zabraňuje jej nekontrolovanému opadnutiu a pritlačeniu osôb bud' vecí.

 brany1 brany2 brany3

Rolovacie brány

Rolovacie brány sa používajú, ked' obmedzený priestor miestnosti nedovol'uje namontovat' iný typ brány. Rolovacie brány možno namontovat' vnútri garáže (v tom prípade musí nadpražie mat' vhodnú výšku, minimálne však 300mm pre štandardné riešenie) ako aj vonku, nad svetlom prejazdného otvoru.Použité zabezpečenia proti vlámaniu v bránach s rúrovým pohonom znemožňujú nadvihnutie brány zvonku. Zároveň špeciálny systém zabezpečení proti prasknutiu pružín zabraňuje nekontrolovanému opadnutiu panciera brány a pritlačeniu bránou. Namontovanie systému fotobuniek a optickej bezpečnostnej lišty dovol'uje kontrolovat' fungovanie brány.

 brany4 brany5

Priemyselné brány

Priemyselné sekcionálne brány sú ideálnym riešením pre vyhrievané objekty. Zaručujú maximálne využitie dostupného priestoru dnu i von ako aj dokonalú tepelnú izoláciu. Systém sekcionálnych brán zároveň dovol'uje použitie rôzných druhov zasklení. Sekcionálne brány sú jediné, ktoré dovol'ujú namontovat' integrované dvere. Mnohost' ponukaných riešení umožňuje namontovat' brány v každých podmienkach výstavby. V závislosti od technických podmienok, možné je nainštalovat' horné vedenie, priamo pod stropom (vodorovne bud' šikmo) aj zvisle, nad svetlým otvorom.

brany6 brany7 brany8

gealan


aliplast logo

Plastové okná Košice, Bezpečnostné dvere | ProfilNET s.r.o.